А̲н̲а̲л̲і̲з̲ ̲р̲е̲з̲у̲л̲ь̲т̲а̲т̲і̲в̲ ̲а̲н̲о̲н̲і̲м̲н̲о̲г̲о̲ ̲а̲н̲к̲е̲т̲у̲в̲а̲н̲н̲я̲ ̲п̲р̲о̲ ̲я̲к̲і̲с̲т̲ь̲ ̲о̲с̲в̲і̲т̲и̲ ̲і̲ ̲к̲о̲м̲у̲н̲і̲к̲а̲ц̲і̲ї̲

Коли опубліковано? 10.05.2023 12:05 Скільки подивилося? 70 Яка категорія? Інформаційна відкритість
А̲н̲а̲л̲і̲з̲ ̲р̲е̲з̲у̲л̲ь̲т̲а̲т̲і̲в̲ ̲а̲н̲о̲н̲і̲м̲н̲о̲г̲о̲ ̲а̲н̲к̲е̲т̲у̲в̲а̲н̲н̲я̲ ̲п̲р̲о̲ ̲я̲к̲і̲с̲т̲ь̲ ̲о̲с̲в̲і̲т̲и̲ ̲і̲ ̲к̲о̲м̲у̲н̲і̲к̲а̲ц̲і̲ї̲